Feitelijke Vereniging


 “De IJverige Wijven

Feitelijke VerenigingSinds januari 2014 is de "IJverige Wijven" niet langer een VZW, maar een Feitelijke Vereniging.  


De feitelijke vereniging streeft een gemeenschappelijk doel na
Men spreekt van een 'feitelijke vereniging' wanneer twee of meer personen zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. In tegenstelling tot een vzw, beschikt een feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid: ze wordt niet erkend als drager van rechten en plichten. Dit gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft verschillende gevolgen voor de vereniging:
·        Ze kan geen rechten verwerven op roerende of onroerende goederen.
·        Ze kan geen overeenkomsten afsluiten.
·        Haar leden zijn met persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.
Tussen de leden van de feitelijke vereniging bestaat een onverdeeldheid. Die onverdeeldheid heeft betrekking op alle goederen die de leden bezitten met het oog op het doel van de vereniging.

De onverdeeldheid van goederen

De leden van een feitelijke vereniging zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Deze aansprakelijkheid heeft betrekking op hun volledige persoonlijk vermogen.
In tegenstelling tot de hoofdelijke aansprakelijkheid, is elk afzonderlijk lid uitsluitend verantwoordelijk voor zijn deel van de eventuele schulden.
Anders gezegd:
·        Een lid of bestuurslid in een feitelijke vereniging kan hoogstens contracten afsluiten, mensen tewerk stellen, een clublokaal huren of kopen, enz. met toestemming (volmacht) van de andere leden.
·        Bovendien heeft een feitelijke vereniging geen eigen vermogen. De bezittingen van de feitelijke vereniging zullen eigendom zijn van de leden elk voor een deeltje (in onverdeeldheid);.
·        De feitelijke vereniging bezit geen eigen verantwoordelijkheid. Indien er iets mis zou lopen, komt men automatisch bij de leden en bestuursleden zelf van de feitelijke vereniging terecht.

Verzekeringen

a)      Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Elke vereniging die werkt met vrijwilligers is verplicht deze verzekering af te sluiten.
Uitzondering hierop zijn de feitelijke verenigingen die geen personeel tewerkstellen en niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie (vzw). Deze zijn niet verplicht om deze verzekering af te sluiten. 

b)      Deelnemersverzekering
Naar aanleiding van het vooral met de carnavalisten in 2013, waarbij de leden van de carnavalsvereniging aansprakelijk gesteld werden voor brandschade twv 50.000€ elk. Acht ik het wel raadzaam een deelnemersverzekering te nemen. Je weet maar nooit.  Ik ben hierover in bespreking bij Belfius en zal tegen de volgend bijeenkomst in februari meer info hebben.  

Bestuurders

De wet schrijft geen minimumaantal bestuurders voor bij de feitelijke vereniging. De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging worden bepaald door de overeenkomst (de statuten of het oprichtingscontract) van de feitelijke vereniging. Als de statuten niets zeggen over het bestuur, moeten de regels over de lastgeving worden toegepast. De volmacht mag niet verward worden met de lastgeving. Bij de lastgeving onstaat er voor de lasthebber een verplichting tot handelen voor de lastgever (art. 7:414 BW). Bij volmacht is de gevolmachtigde niet verplichting de handeling voor de volmachtgever te verrichten. Er ontstaat bij volmacht dus geen verbintenis, bij lastgeving wel. Houdt wel in het oog dat de volmachtgeving wel een rechtshandeling is, ook al brengt het geen verplichting mee voor de gevolmachtigde. De belangrijkste volmacht is die uit ons dagelijks leven, zoals wanneer partners elkaar over en weer de volmacht geven om over elkaars bankrekeningen te beslissen. Andere vormen van volmacht zijn de curatele, het bewind of het mentorschap.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Er zijn geen wettelijke of administratieve verplichtingen voor deze vennootschapsvorm.

Mag een feitelijke vereniging winst maken?

Het is mogelijk dat een feitelijke vereniging winst maakt door commerciële activiteiten te organiseren. De winsten moeten wel gebruikt worden voor de activiteiten van de feitelijke vereniging. Eventuele winsten kunnen dus niet uitgekeerd worden aan de leden. Als dat wel gebeurt, zou de vereniging eigenlijk omgevormd moeten worden tot een specifieke commerciële vennootschap. Dat heeft uiteraard een aantal implicaties, o.a. op het vlak van belastingen, betrokkenheid van vrijwilligers, enz.

Het is dan ook belangrijk dat er voldoende transparantie wordt voorzien en dat er goed wordt bijgehouden waar eventuele inkomsten vandaan komen en waaraan ze besteed worden. Dat kan via een eenvoudige boekhouding. Er wordt geen verplicht model van boekhouding opgelegd door de wet, maar het is belangrijk dat de gevoerde boekhouding als bewijs kan aangevoerd worden om aan te tonen dat inkomsten gebruikt werden voor de werking van de vereniging. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten